Skip to content

De voormalige spoorlijn over 't Goed Seesink

Over ’t Goet Seesink reed in de periode van 1904 tot 1935 de spoorlijn van de NV ‘De locaalspoorweg Maatschappij Dinxperlo – Varsseveld’. Deze spoorlijn had een lengte van ongeveer 10 km en liep van Dinxperlo via De Heurne, Sinderen en ’t Goet Seesink naar Varsseveld en kruiste daarbij de Seesinkbeek en de Seesinkvloetstraat

De opening vond plaats op 30 november 1904. Station Dinxperlo, station Sinderen en station De Heurne werden geopend op 1 december 1904 en gesloten op 1 januari 1935. Het vierde station Hebink werd geopend op 1 december 1904 en gesloten op 1 juni 1920.

Ter herinnering aan de spoorlijn Varsseveld – Dinxperlo is in de berm van de Seesinkvloetstraat dit bord geplaatst.
Het traject
Uitsnede van een kaart uit 1914 met rechts de spoorweg.

De reizigers konden zes keer per dag per trein van Varsseveld naar Dinxperlo en weer terug reizen. Het personenvervoer werd in 1934 gestaakt en het goederenvervoer op 23 juli 1942 toen de bezetter de lijn opbrak. Van de loop van de opgebroken spoorlijn is nog maar weinig te herkennen in het landschap.

Baanwachtershuis Sinderen.
De spoorlijn Varsseveld – Dinxperlo heeft hier achter de schuur naar links in de richting van de Seesinkvloetstraat.
Door dit weiland moet de spoorlijn tussen de Sinderenseweg en de Seesinkvloetstraat gereden hebben.
De Gelderkampweg met aan de rechterzijde de Seesinkbeek. Links lag de spoorlijn Varsseveld – Dinxperlo.
Treintijden overzicht.
Ongeveer op deze plaats heeft de spoorlijn Varsseveld – Dinxperlo de Seesinkvloetstraat gekruist.
Door dit weiland moet de spoorlijn van de Sinderenseweg richting de Seesinkvloetstraat gereden hebben.
Op deze plaats had de spoorlijn Varsseveld – Dinxperlo aansluiting op de spoorlijn Varsseveld – Aalten.

SPOORBRUG OVER DE SEESINKBEEK

Bouwvergunning Spoorbrug 28 november 1949, voorzijde.
Bouwvergunning Spoorbrug 28 november 1949, achterzijde.

TRANSCRIPTIE BOUWVERGUNNING

Afschrift gezonden aan Wisch-Beken.

Seesink Beek. Spoorbrug
Vergunning gedateerd 28-11-’49 Wisch-Beken
Doetinchem 8-10-’49

Betreffende de te bouwen spoorbrug in de lijn Zevenaar – Winterswijk, nabij K.M. 26,598 over de Seesink Beek, bericht ik U, in overleg met de Poldermeester van de Afd. Wischbeken van het Waterschap van den Oude IJssel het volgende.
De haaksche overspanning wordt 2,75 m, terwijl het laagste punt der overspanning op 14,37 + N.A.P. komt. De nieuwe bodemlijn komt op ± 13,25 + N.A.P., terwijl op verdieping in de toekomst gerekend moet worden, zoodat de aanleg van de fundering hiermede in overeenstemming zal moeten komen. Hoogte bovenkant spoorstaaf ligt daar ter plaatse op 15,448 + Hoogtebout in woning van Th.A. Berentsen op: 15,304 + Spijker in populier ± 14 m stroomafwaartsch der brug op; 15,882 + De as van de nieuw te bouwn brug wordt 1,53 m (gemeten midden tusschen de beide spoorrails in) vanuit hart van de bestaande spoorbrug verschoven in de richting Terborg, zoodat de nieuwe spoorbrug op de plaats komt, waar de beek liep voor de aanleg der spoorbaan (Zie bijgaand schetsje!).
De as van de nieuwe brug zal de as van de spoorbaan moeten snijden onder een hoek met tg. 4,34. Stroomopwaartsch der nieuwe brug zal de beek in een rechtelijn van de te bouwen brug aan moeten sluiten. Stroomafwaartsch moet een zoodanige vloeiende aansluiting gemaakt worden, dat op een afstand van 22 m. beneden de brug ( in de as der nieuwe beekloop gemeten) de aansluiting met het oude bestaande beekprofiel plaats heeft. taluds 1:1½. Indien U de plaats van de te bouwen brug in de richting Varsseveld zoudt verschuiven, zal de aansluiting aan het oude beekprofiel stroomopwaartsch der brug over een belangrijk grootere afstand moeten plaats vinden om een regelmatige overgang van oud naar nieuw te krijgen ( lengte hiervan ± 120 m; voorts over particuliere gronden). Taluds boven en beneden de brug moeten een lengte van minstens 10 m. met puin bekleed worden. De kant van deze puinbekleeding moet minstens 0,30 m beneden de nieuwe bodemlijn der beek met grove stukken puin ( minimum afmetingen 0,25 x 0,25 m ) opgezet worden, terwijl naar boven toe deze puinbrokken van kleinere afmetingen mogen zijn.
Deze puinbekleeding mag niet gestort, doch moet gestapeld worden. Overige taluds op te zetten met stapelzoden. Alle puin en verdere ongerechtigdheden moeten van de bouw der brug uit de beek verwijderd worden, zoodat de bodem een regelmatig verhang krijgt.
Ter plaatse geven piketten de as van brug en nieuwe beekloop aan. De officieele vergunning voor de bouw der brug zal door het Bestuur van de Afdeeling Wischbeken van het Waterschap van den Oude IJssel hoogst waarschijnlijk in deze geest verleend worden.

Gezonden aan: G.W. de Groot Afd. W.W.g. Hoofdgebouw III Ned. Spoorw. Utrecht

BOUWTEKENING VAN DE N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

Een bouwtekening van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen inzake een wijziging brug KM 26.598 Winterswijk Zevenaar. Getekend is de “nieuwe situatie van de Spoorbrug Seesink Beek volgens verleende vergunning”.