Skip to content

Het beheer van de Seesinkbeek

De Seesinkbeek wordt sinds 1997 onderhouden door Het Waterschap Rijn en IJssel. Het Waterschap Rijn en IJssel is in 1997 ontstaan uit een fusie van 6 waterschappen en zorgt onder andere voor het onderhoud van de watergangen en de waterhuishouding. Het beheersgebied strekt zich uit over Oost-Gelderland. Onder het beheer vallen ook de maatregelen om te proberen overstromingen te voorkomen, het (grond)water op peil te houden en te zorgen voor schoon water in de beken, sloten en rivieren.

Voor [06-2006]
Na [09-2012]

Eén van de voorgangers van het waterschap was het Waterschap van de Oude IJssel. Dit waterschap werd in 1880 opgericht door de Provinciale Staten van Gelderland en beheerde het stroomgebied van de Oude IJssel en de Aastrang op Nederlands grondgebied. Het waterschap werd onderverdeeld in een Hoofdafdeling (gebied van de Oude IJssel en Aastrang) en vier afdelingen, te weten: de Aabeken, de Linkeroeverbeken, de Slingebeken en de Wischbeken. In 1959 werden deze afdelingen opgeheven.

Uit de Graafschaps-Bode van 30 september 1924.
Uit de Graafschaps-Bode van 16 december 1924.

Door het Waterschap van de Oude IJssel werd in De Graafschap-Bode van de 1 september 1883 een eerste voorlopige keur, of politie-verordening op de waterleidingen gepubliceerd. In De Graafschap-Bode van 2 oktober 1886 werd later melding gemaakt van een wijziging van de keur en of politieverordening uit 1883. Daarna volgde onder andere in 1901, 1950 en 2012 nog een nieuwe keur of politieverordening. Van de keur uit 1950 volgt hier een gedetailleerde omschrijving van de Seesinkbeek welke afkomstig is uit “Omschrijving der Watergangen welke in de Keur of Politieverordening zijn opgenomen in de Afdeling WISCH – BEKEN van het Waterschap van Den Ouden IJssel van het jaar 1950”. 

Omschrijving der Watergangen welke in de Keur of Politieverordening zijn opgenomen in de Afdeling WISCH – BEKEN van het Waterschap van Den Ouden IJssel van het jaar 1950.

Omschrijving loop Seesinkbeek:

“Begint ± 125 m. ten Z.O. van D. Bot op D’Weelgraven bij de gronden van Hofs op “Nieuw Heegt”, loopt aan de Noordzijde langs de weg Varsseveld – Aalten in N.W. richting, langs J. Seesink op “Beest” onder deze weg door loopt in Westelijke richting langs de Zuidzijde van een zandweg verder, later in Z.W. richting langs de zandweg gaat ± 45 m. ten Zuiden van G.J. Lieverdink op “de Koop” onder de zandweg door, loopt vervolgens langs de Noordzijde van de zandweg in N.W. richting evenwijdig aan de spoorbaan Varsseveld – Aalten, gaat ± 135 m. ten N.W. van B.M. Jansen op “Klooster” onder de spoorbaan en een zandweg door, vervolgt haar loop in Zuidelijke richting langs de Oostzijde van de laatstgenoemde zandweg, langs J.W. Zwienink op “Smidsbosch” komt ± 20 m. ten Oosten van de vroegere spoorbaan Varsseveld – Dinxperlo aan de klinkerweg Varsseveld – Sinderen, loopt in Z.W. en Zuidelijke richting langs de Oostzijde van deze klinkerweg, gaat ± 85 m. ten Noorden van H. Koskamp op “Hellegenhuis” onder de klinkerweg door loopt in Z.W. richting verder, gaat ± 15 m. ten Oosten van H. Seesink op “Nalaat” onder een zandweg door, vervolgt haar loop in Westelijke richting langs de Zuidzijde van deze zandweg, gaat onder de vroegere spoorbaan van Varsseveld – Dinxperlo door, loopt verder in Oostelijke richting langs de Zuidzijde der zandweg, gaat ± 125 m. ten Z.O. van Peppelman op “Reimes” in Zuidelijke richting van de zandweg af, buigt weerom in Z.W. richting, gaat ± 100 m. ten N.W. van G.J. Messink onder een zandweg door, vervolgt haar loop in algemeen Z.W. richting, langs G. Wisselink op “Nieuw Seesink” en G.W. Wisselink op “Seesink”, gaat ± 160 m. ten Z.W. van F.J. Gussinklo ± op “Poldert” onder de teerweg door vervolgt haar loop in Westelijke richting, gaat midden door het Idink Bosch, gaat ten slotte ± 75 m. ten Oosten van Gosselink op “IJdink” naar het Z.W., loopt langs W. Koning op “de Horst”, gaat onder een zandweg door en vervolgens onder de Heidendijk, gaat ± 90 m. ten N.W. van D.J. Veldhorst op “de Visser” in N.W. richting verder, gaat ± 100 m. ten Noorden van Vreeman op “Wachtmeester” onder een zandweg door, vervolgt haar loop in N.W. richting langs E. Ruessink op “Tempert”, gaat ± 90 m. ten N.W. van “Tempert” in Noordelijke richting tot aan de Bievink straat, loopt hier in Westelijke, N.W., Z.W. en weer Westelijke richting langs de Zuidkant, langs Ruessink op “Tempert”, gaat ± 90 m. ten N.W. van “Tempert” in Noordelijke richting tot aan de Bievink straat, loopt hier in Westelijke, N.W., Z.W. en weer Westelijke richting langs de Zuidkant, langs Wed. Freriks op “Withage” Struif op “Bievink”, M. Muesink, B. Keizer op “Heuve”, komt ± 120 m. ten Z.W. van H. Helmes op “de Sluiter” aan de Rabelingsche Straat, loopt in Z.W. richting ± 150 m. langs de Zuidkant, gaat er onder door, loopt verder in N.W. richting langs J. te Kaat en D. Grootenhuis op “de Brensink”, gaat onder de Egginksche straat door, gaat bij G. Neiland onder de Munstermansche Dijk door, loopt door in N.W. richting, gaat ± 50 m. ten Oosten van de blikslagerij van Kaak onder de spoorbaan Terborg – Varsseveld door, gaat verder in N.W. richting, gaat ± 15 m. ten Noorden van de woning bewoond door Kanters onder de weg Terborg – Varsseveld door, vervolgt haar loop in N.W. richting, komt juist ten Oosten van het station Terborg aan de spoorbaan Terborg – Varsseveld, gaat langs de Oostzijde van deze spoorbaan in N.W. richting verder en mondt ± 90 m. ten Zuiden van C. Nijman uit in de Akkermansbeek (Nr. 1). ”

Voor het beheer van de Seesinkbeek is financiering nodig. Zo werd in 1934 een subsidie toegezegd door het ministerie van Sociale zaken.

SUBSIDIE TOEZEGGING

Verslag van de Vergadering van Geërfden op Vrijdag 30 November 1934

TRANSCRIPTIE

Vergadering van Geërfden op Vrijdag 30 November 1934.

Tegenwoordig zijn alle poldermeesters twee geërfden en een gemachtigde die te zamen 20 stemmen kunnen uitbrengen.

De Voorzitter opent de vergadering en de notulen den vorige worden gelezen en goedgekeurd.

De voorzitter doet voorlezing van een ingekomen schrijven van het ministerie van Sociale zaken onder meer inhoudende de toezegging dat zijne Excellentie bereid is voor de verbetering van de Akkermansbeek, Varsseveldsche Waterleiding, Seesinkbeek en Bergerslagsbeek eene overheidssubsidie toe te kennen van 90 procent der loonen, der daarbij te plaatsen werkloozen, alsmede eenzelfde percentage in de kosten der te plakken rentezegels, het regenverlet en drie vierde deel der premies verschuldigd ingevolge de ziektewet.

Na eenige bespreking waarin vooral het punt belastingverhooging naar voren werd gebracht, werd met algemeene stemmen besloten te berichten dat men het plan wel zou willen aanvaarden indien de minister aan deze afdeling even als aan andere de volle 100 procent zou kunnen toestaan daar de kosten voor de Afdeeling dan nog aanzienlijk zijn.

Niets meer te behandelen zijnde en niemand het woord meer verlangende sluit de voorzitter de vergadering.