Skip to content

De bewoners van 't Olde Seesink

Vóór 1561 wordt een familie “then Moller” vermeld. Daarna is de familie Seesink pachter van de boerderij Seesink van 1561 – 1774.

De eerste pachter die ook de naam van de boerderij draagt is Berendt Zesinck. Hij was pachter van 1561 tot 1580. Daarna volgde als pachters Garritt Sesinck van 1581 tot 1599 en Johan Cessingh (Sesinck) van 1599 tot 1629. Laatst genoemde is de vader van Derske Sesinck. Zij trouwde in 1630 met Gerlich Vogel, die de achternaam van zijn vrouw heeft aangenomen en als Gerlich Sesinck de volgende pachter was van de boerderij tot circa 1677. De daarop volgende bekende pachters waren Jan Seijssinck van circa 1677 tot 1720, Johannes Sesing van 1720 tot 1751,  Steven Seesinck van 1751 tot 1774 met vanaf  22 februari 1775 Frerik Elshof als medepachter en overnemer van de stede.

Na de komst van Frerik Elshof kreeg Steven binnen het Goet Seesink een bescheiden stukje grond, waarop hij met zijn vrouw Everdina Elshof verder leefde tot hij in 1799 overleed. Volgens een volkstelling woonden in 1787 op de boerderij op naam van Steven Zesink: 1 man, 1 vrouw en een knecht. En op naam van Frerik Elshof 1 man, 1 vrouw, 2 kinderen, 2 knechten, 2 meiden en 3 paarden. En vanaf 1791 wordt ook Jan Elshof (waarschijnlijk de zoon van Frerik Elshof) genoemd met in 1811 3 knechten en 2 meiden.

Van 1814 tot 1848 was Johannes Iltink (zoon van Henricus Ilting en Hendrina Elshoff) de hoofdbewoner van Seesink. Hij woonde daar samen met zijn vrouw Wilhelmina ten Have en de 4 kinderen. Het bevolkingsregister maakt in de periode 1826 tot 1828 tevens melding van de aanwezigheid van Mechteld Beenen, de weduwe van de vorige bewoner Jan Elshof en tenminste 2 knechten en een meid.

In de periode daarna is de boerderij bewoond door de familie Wisselink. Van 1849 tot 1876 was Wessel Wisselink de hoofdbewoner. In 1874 kocht hij de bouwhoeve Seesink met de daarop staande gebouwen en het tot de bouwhoeve toegewezen Bosch. Na zijn overlijden op 3 februari 1876 waren er nog 2 kinderen inwonend en was zijn vrouw, de weduwe Grada Johanna Gussinklo de hoofdbewoner van 1876 tot 1903. Van 1903 tot 1935 was Gerrit Jan Wisselink de hoofdbewoner. Tussen mei 1940 en juli 1951 stonden zijn echtgenote Barendina Wilhelmina Gussinklo, de weduwe van Wessel Wisselink Grada Johanna Gussinklo en Gerrit Johan Wisselink in het bevolkingsregister als bewoners geregistreerd. Daarna verhuist Gerrit Johan Wisselink naar een nieuwe boerderij; boerderij Nieuw Seesink aan de Harterinkdijk.

Latere gegevens van bewoners zijn voorlopig uit het oogpunt van privacy niet opgenomen.

SEESINK ALS PACHTER OP DE BOERDERIJ

  • 1561 – 1580  Berendt Zesinck
  • 1581 – 1599  Garritt Sesinck, de zoon van Berendt
  • 1599 – 1629  Johan Cessingh (Sesinck), de zoon van Garrit
  • 1630 – 1677  Gerlich Vogel (Sesinck) x Derske Sesinck, de dochter van Johan
  • 1677 – 1720  Jan Seijssinck, de zoon van Gerlich
  • 1720 – 1751  Johannes Sesing, de zoon van Jan
  • 1751 – 1774  Steven Seesinck, de zoon van Johannes

DETAIL INFORMATIE BEWONERS

Berendt Zesinck
Berendt Zesinck/Seysink/Seissinck is voorzover bekend de eerste persoon in de naamreeks van de familie Seesink met een verwantschap aan de Seesink’s ten zuiden van Varsseveld. Hij is volgens schatting geboren in 1520. Partner is onbekend. Hij had tenminste een zoon met de naam Garrit.

Het is nog onduidelijk tot wanneer Berendt Sesinck heeft geleefd. Wel blijkt uit een artikel Historiografisch essay over de feodale heerlijkheid Waterschei en Nudorp uit 2019 dat in de Hollandse stad Hattem Johan van Sijl in 1588 een burgerlijk proces voerde voor de schepenbank tegen Beerent van Kervel alias Seijssinck en uit het archief van het Erfgoed Centrum Zuphen dat er nog een akte van transport is herkomende van Bernt Sesinck van 28 oktober 1591. Gesteld kan worden dat Berendt Sesinck na 1588 is overleden.

Uit verschillende boeken en documenten wordt duidelijk dat Berendt Zesinck, als ritmeester, een rol had in het verzet tegen het Spaanse Rijk. 

Garritt Sesinck
Garritt Sesinck  is de zoon van Berendt Zesinck. Hij is ongeveer in 1550 geboren. Partner is onbekend. Hij had een zoon Johan Sesinck.

Johan Sesinck
Johan Sesinck is de zoon van Garrett Sesinck. Hij is ongeveer in 1575 geboren. Hij had twee dochters. Derske Sesinck en Janneken Sesinck.

Gerlich Vogel/Sesinck
Gerlich Sesinck ook genaamd Gerlich of Geerlich Vogel trouwde ±1639 met Derkse Sesinck, op de boerderij Seesink en nam daarbij de naam Sesinck/Seesing aan. Hij is vóór 1634 geboren te Gendringen. Hij overleed tussen 1672 en 1675 en werd minstens 38 jaar oud. Hij is de oudste voorvader van de familie Seesink waarmee een bloedverband is aan te geven. Hij had 3 kinderen: Henricus, Jan en Aaltjen. 

In de tijd dat Gerlich Seesink de pachter van de boerderij ’t Olde Seesink was, is er meerdere keren sprake geweest van een verblijf van de graaf Albert Oswald Frans (Oswald III) van den Bergh op de boerderij Seesink. Dit blijkt uit in het archief gevonden rekeningen. In 1677 en 1682 werden kosten voor het verblijf na een (St.Hubertus) jachtpartij in rekening gebracht. Men betaalde onder andere voor ‘biers, schincken, broot, haver en botter’.

De herkomst van Gerlich Vogel, die dus de naam Sesinck aannam, is nog altijd onbekend. Gerlich is geboren rond 1605 te Gendringen, dichtbij het Duitse dorp Praest bij Emmerich, waar in die tijd veel families met de naam Vogel leefden. Mogelijk is het een zoon van Willem Vogel, wiens vader Otto Vogel woonde op het huis De Wildt (voorheen kasteel Sluseborch) in Gendringen. Een huis dat voordien in het bezit was van het geslacht De Greve, nakomelingen van Hendrick de Greve, die gehuwd was met Anna van den Bergh, bastaardzuster van Oswald heer van den Bergh. Anne van den Bergh had het huis ter ere van haar huwelijk gekregen van de heer van Bergh. In 1602 vererfde het huis de Wildt op Otto Vogel, burgemeester van Emmerich en weduwnaar van Andrea de Greve. Onderzoek moet nog aantonen dat er verwantschap is tussen Gerlich Vogel en Otto Vogel.
Meer hierover is te vinden op de website met de stamboom Vogel.

Derske Sesinck
Derske Seesinck/Seesing is de dochter van Johan Sesinck. Zij is ongeveer in 1605 geboren. Zij had 3 kinderen: Henricus Sesinck, Jan Seijssinck en Aaltjen Sesinck.

Jan Seijssinck
Jan Seijssinck ook genaamd Seesinck was de zoon van Gerlich Sesinck (Vogel) en Derske Sesinck. Hij is geboren ongeveer in 1639 en is twee keer getrouwd. De eerste keer te Lichtenvoorde op 26 juni 1664 met Jannetje Kolkmans ook genaamd Kolckman, voor 1649 geboren te Lichtenvoorde. Uit dit huwelijk twee kinderen, Gijsbertha Sesing en Gerling Sesing. De tweede keer is hij getrouwd te Ulft op 18 augustus 1680 met Swaantje Vrieselaar geboren vóór 1665 te Gendringen. Uit dit huwelijk hadden zij vijf kinderen: Johannes Sesing, Susanna Sesing, Wilhelma Sesing, Johanna Sesing en Geertruid Seijssinck.

Johannes Sesing
Johannes Sesing is een zoon van Jan Seijssinck. Hij is ongeveer geboren in 1683 en is getrouwd op 12 mei 1708 met Wilhelma Boelen ook genaamd Willemina Boulen, geboren te Anholt op 21 januari 1691. Hij overleed op 20 januari 1751, minstens 58 jaar oud. Uit dit huwelijk kwamen 8 kinderen: Joannes Seesing, Susanna Seesing, Gertrudis Seesing, Gerlacius Seesing, Petrus Seesing, Steven Sesinck, Gerardus Seesing en Gerardus Seesink.

 

Steven Seesink
Steven Seesink/Seesing/Zeessink/Zesink is de zoon van Johannes Sesing en Wilhelma Boelen. Hij is geboren op 10 mei 1724 in Terborg en trouwde op 4 juli 1752 met Everdina Elshof. Steven Seesink overleed op 23 april 1799, 74 jaar oud. Everdina is geboren in 1725 te Doetinchem – Wijnbergen en overleed op 29 september 1798, 73 jaar oud. Zij kregen twee kinderen: Mechtildis  Sesinck en Joanna Sesinck.

Naast pachter van de boerderij was Steven Seesink, gezien de diverse aannemingen in het archief van Huis Bergh, tenminste vanaf 1762 tot 1772 vooral ook actief als timmerman. Onder andere met betrekking tot de molen van Gendringen en Zeddam; behorende tot de 4 grafelijke molens van de Heren van Bergh. De grafelijke molen van Zeddam is van de vier grafelijke molens nog de enige bestaande molen. De molen stamt uit de 15e eeuw en is daarmee de oudste, nog bestaande torenmolen van Nederland.

Molen van Zeddam. [08-2022]

TRANSCRIPTIE

Molen van Zeddam. [08-2022]

Molen van Zeddam.
Nogh een ordonnantie van den 29 august 1769 heefft den rendant betaelt aen Steven Seessinck eene summa van 10 gulden en 10 stuivers. Ijn de maendt ijulijus tot dijnst van het hooggraeflijke huijs Berg mijnen blokwagen onder een meule asse, ijn Breedenbroek op gelaeden, tot Zeddem onder de moole gebragt daer voor gehadt twee peerde daer bij twee knegten en twee handt wijnden. Daer aen verdijnt 10 gulden 10 stuivers. Steven Seesijnk

Desen block waage moete gebrucken omdat den as op geen gemeine waggen konde krigen en niet minder heb kunne accordere verklare s Heerenbargh den 8 juli 1769 D. Scheers. In qualiteijt als Administrator van ’t Hooghgraeffl. Huijs Bergh laste en authorisere de Heer Rentmeester Henning dese reekening in conformiteijt van ’t geaccordeerde met tien guldens tien stuvijr te betalen, die bij ‟t doen sijner reekening tegens behoorlijke quitantie in uijtgave worden geleede ‘s Heerenberg de 29 august 1769 J.N.

Hoevel Nevenstaende thien gulden thien stuivers sijn mij ondersr. door de rentmeester Henning betaelt Steven Seesink

Stephen Sesinck was de laatste pachter van de boerderij Seesink met de naam Seesink. In 1769 staat Steven op de rand van een faillissement, maar het faillissement wordt afgewend door borgen. Uiteindelijk gaat hij in 1774 alsnog failliet en volgt inbeslagname, inventarisatie van de goederen en verkoping. Waardoor Stephen Sesinck mogelijk failliet ging is te lezen in het boek ’t Olde Seesink via Contact – Publicaties.

Na verloop van tijd mocht hij een huisje bouwen nabij de boerderij en werd hij in 1779 pachter van een stukje grond op het Goet Seesink, terwijl zijn zwager Frederik Elshof pachter is geworden van het Goet Seesink. Informatie over dit stukje grond vind u terug op deze website onder de naam Nibbelinkstuk.

In de volkstelling van 1787 wordt vermeld ‘Het rot van Steven Zesink’. Getuige deze vermelding had hij in de buurt van het Nibbelinkstuk een functie als hoofdman (rotmeester) van een rot.

Jan Elshof
Jan Elshof is de zoon van Frerik Elshof en Gesina Schivelkamp. Hij is geboren ongeveer in 1753. Op 6 maart 1813 werd bij het Canton Terborgh te Varsseveld aangifte gedaan van het overlijden van landbouwer Jan Elshof. Hij was 60 jaar geworden en was getrouwd met Mechelt Benen.

Johannes Iltink
Johannes (Jannes) Iltink (Ilting), landbouwer, is de zoon van Henricus Ilting en Hendrina Elshoff en is geboren in Anholt op 11 augustus 1786. Hij trouwde op 29 mei 1816 in Terborg met Willemina ten Haver. Zij overleed in 1784. Er waren 4 kinderen: Jan geboren op 8 maart 1817, Gradus geboren op 6 januari 1823, Dina geboren op 30 december 1824 en Johanna geboren op 25 juli 1830.

Wessel Wisselink
Wessel Wisselink is de zoon van Derk Willem Wisselink en Harmanna te Rietstap. Hij is geboren op 29 januari 1819 en trouwde op 27 november 1844 met Grada Hendrika Hensinkveld. Zij is geboren op 3 augustus 1819. Wessel overleed op 3 december 1876. Uit dit huwelijk kwamen de 5 kinderen. Op 20 december 1860 trouwde Wessel opnieuw. Nu met Grada Johanna Gussinkloo. Zij is geboren op 18 juli 1833. Grada Johanna Gussinkloo overleed op 31 oktober 1903. Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen, waaronder Gerrit Jan Wisselink.

Grada Johanna Gussinklo
Grada Johanna Gussinklo is geboren op 18 juli 1833. Zij trouwde op 20 december 1860 met Wessel Wisselink. Grada Johanna Gussinkloo overleed op 31 oktober 1903. 
Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen, waaronder Gerrit Jan Wisselink.

Gerrit Jan Wisselink
Gerrit Jan Wisselink is de zoon van Wessel Wisselink en Grada Johanna Gussinklo. 
Hij is geboren op 28 juli 1868 en getrouwd op 5 juni 1902 met Barendina Wilhelmina Gussinklo. Zij is geboren op 25 februari 1873. Gerrit Jan Wisselink overleed op 22 mei 1935, 66 jaar oud. Barendina Wilhelmina Gussinklo overleed op 30 december 1960. Uit dit huwelijk kwamen 2 kinderen: GW Wisselink en Gerrit Johan Wisselink.

Barendina Wilhelmina Gussinklo
Barendina Wilhelmina Gussinklo is geboren op 25 februari 1873. Zij trouwde op 5 juni 1902 met Gerrit Jan Wisselink. Barendina Wilhelmina Gussinklo overleed op 30 december 1960, oud 87 jaar. Uit dit huwelijk kwamen 2 kinderen.

Gerrit Johan Wisselink
Gerrit Johan Wisselink is de zoon van Gerrit Jan Wisselink en Barendina Wilhelmina Gussinklo. Hij is geboren op 4 maart 1904.

Een rot is een wijk, buurtschap of gehucht.

Een rotmeester was verantwoordelijk voor de uitvoering van de publieke werken van een bepaald rot.